Asset Management

Asset Management

51 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร 1120
Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร 952
Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร 896
Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร 872
Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร 864
Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร 826
Q: บันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 810
Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 769
Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร 731
Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร 711
Q: ตัดจำหน่ายซากที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ต้องทำอย่างไร 579
Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร 542
Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร 494
Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 468
Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 453
Q: ต้องการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน ชำรุด สูญหาย มีขั้นตอนการตัดจำน่ายอย่างไร 453
Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร 442
Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร 390
Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบเฉลี่ยทุกๆงวดในงวดที่เหลือต้องทำอย่างไร 363
Q: ต้องการ Activate License Fixed Assets มีขั้นตอนการทำอย่างไร 311
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์