Asset Management

Asset Management

39 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร 436
Q: ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 332
Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ของตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร 331
Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร 308
Q: ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 306
Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร 300
Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร 299
Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร 296
Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร 293
Q: ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 289
Q: ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร 272
Q : เมื่อบันทึกหน้าต่าง ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน แล้วโปรแกรมฟ้อง “เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 255
Q: ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร 254
Q: เมื่อบันทึกหน้าต่างขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” แก้ไขอย่างไร 250
Q: ต้องการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 231
Q: ต้องการบันทึก ตรวจนับทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 229
Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร 227
Q: ต้องการบันทึกสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือผลิต (Settlement Auc) กำหนดอย่างไร 223
Q: ต้องการบันทึก ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 220
Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร 214
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์