E-Newsletter

165 รายการ
จ่ายชำระ (Vendor Invoice) เป็น ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลจ่ายชำระที่ใช้ในการใช้จ่ายต่างๆ โดยสามารถอ้างอิงไปใช้ในเอกสารใบตั้งหนี้เจ้าหนี้, ใบรับวางบิลเจ้าหนี้ได้
7 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยจำนวนสินค้ามากและมูลค่าซื้อเป็นมูลค่าเดียวกัน
31 ผู้เข้าชม
ใบรับวางบิลเจ้าหนี้ (Vendor Billing Memo)ใช้สำหรับบันทึกเอกสารวางบิลที่ส่งให้เจ้าหนี้ เป็นธรรมเนียมของบริษัทที่มีการซื้อขายกัน ด้วยเครดิต จะมีการวางบิลเพื่อแจ้งยอด และวันครบกำหนดชำระ เป็นต้น
19 ผู้เข้าชม
กำหนดงวดบัญชี หรือรอบระยะเวลาบัญชีของทรัพย์สิน สามารถกำหนดได้ดังนี้
54 ผู้เข้าชม
ใบลดหนี้เจ้าหนี้ (Vendor Credit Memo) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการลดหนี้เจ้าหนี้ โดยสามารถทำรายการใบลดหนี้เจ้าหนี้ตามที่ลูกค้าต้องการได้
33 ผู้เข้าชม
26317 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์