E-Newsletter


E-Newsletter

24 รายการ
Depreciation Key ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สิน สามารถกำหนดวิธีการคำนวณให้กับทรัพย์สินในแต่ละเขตการคำนวณค่าเสื่อม (Depreciation Area) และยังสามารถระบุกฎเกณฑ์ต่างๆในการคำนวณค่าเสื่อมได้ โดยการคำนวณจะแตกต่างกันไปตามเขตการคำนวณค่าเสื่อม (Depreciation Key) ที่กำหนด ซึ่งรองรับการคำนวณค่าเสื่อมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณค่าเสื่อมเท่าๆกันตลอดอายุการใช้งาน, คำนวณค่าเสื่อมให้มีมูลค่าสูงในช่วงระยะแรกของการใช้งาน, คำนวณค่าเสื่อมให้มีมูลค่าน้อยในช่วงระยะแรกของการใช้งาน เป็นต้น
14 ผู้เข้าชม
ช่วยจัดการข้อมูลทรัพย์สินให้มีความแม่นยำในการเก็บข้อมูล ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบทั้งการจ่าย การโอนย้าย การตรวจนับได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ช่วยลดเวลาในกรอกข้อมูลทรัพย์สิน, ช่วยลดค่าใช้จ่าย, ประหยัดเวลาการทำงาน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
43 ผู้เข้าชม
ระบบการแจ้งเตือนและแผนการบำรุงรักษา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยบำรุงรักษา ป้องกันและลดปัญหา ที่จะทำให้ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรชำรุดได้ การแจ้งเตือนและวางแผนการบำรุงรักษาทรัพย์สิน จะช่วยในการเตรียมข้อมูลการวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษา เพื่อลดความสูญเสียและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร หรือทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
17 ผู้เข้าชม
เป็นการยกเลิกรายการลงบัญชีทรัพย์สิน กรณีที่มีการลงบัญชีผิดพลาด เช่น การใส่มูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ระบุประเภททรัพย์สินไม่ถูกต้อง การคิดค่าเสื่อมผิด เป็นต้น ซึ่งหากต้องการทำการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีทรัพย์สินก่อนจึงจะสามารถแก้ไขรายละเอียดที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งยังสามารถกลับรายการของปีงบประมาณก่อนหน้า หรือในปีถัดไปที่มีสถานะเปิดอยู่เท่านั้นและสามารถระบุเหตุผลในการกลับรายการจากข้อมูลในระบบได้อีกด้วย
36 ผู้เข้าชม
รองรับการโอนมูลค่าปริมาณของทรัพย์สิน หรือการโอนย้ายสถานที่ โดยสามารถโอนไปทรัพย์สินใหม่ หรือโอนมูลค่าไปเป็นทรัพย์สินรวมกับทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินใหม่ และการโอนย้ายสถานที่ปรับเปลี่ยนที่อยู่ โดยสามารถโอนมูลค่าทั้งหมดหรือมูลค่าบางส่วนของทรัพย์สินได้อย่างง่ายดาย
39 ผู้เข้าชม
1227 ผู้เข้าชม

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์