E-Newsletter


E-Newsletter

40 รายการ
โปรแกรม iERP จะแบ่งการโอนทรัพย์สินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การโอนเป็นรหัสใหม่ คือ การโอนมูลค่าและปริมาณของทรัพย์สินไปเป็นรหัสใหม่ ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมด หรือบางส่วน 2. การโอนรหัสเดิม คือ การโอนมูลค่าและปริมาณของทรัพย์สินทั้งหมดเป็นรหัสเดิม กรณีนี้จะใช้เพื่อการโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อมเท่านั้น
63 ผู้เข้าชม
รายงานทรัพย์สิน มีไว้สำหรับเรียกดูข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและความเคลื่อนไหว ของสินทรัพย์ทั้งหมด ที่บริษัทถือครองอยู่
108 ผู้เข้าชม
หน้าจอสำหรับกำหนดเงื่อนไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินจะลดลงตามอายุการใช้งาน โดยสามารถระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ในวิธีการคำนวณค่าเสื่อมตามที่ต้องการใช้งานแยกตามเขตการคิดค่าเสื่อม (Depreciation Key) ได้
132 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน (Asset Adjustment) สำหรับปรับมูลค่าทรัพย์สินหลังจากที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมไปแล้ว ซึ่งมีผลกระทบกับการโพสต์ค่าเสื่อมในงวดต่อๆไป
230 ผู้เข้าชม
ระบบผังค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ใช้ในการจัดการค่าเสื่อมราคาตามความต้องการทางด้านกฎหมายและการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ปกติจะอยู่ที่ระดับประเทศและทำการกำหนดให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงขั้นตอนในการกำหนดทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ส่วนนี้ทั้งหมด
258 ผู้เข้าชม
3798 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์