E-Newsletter


E-Newsletter

34 รายการ
การส่งอีเมล์แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง อยู่ในระบบงาน Asset Maintenance Plan หรือระบบจัดการแผนการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงหรือติดตามสถานะการซ่อมบำรุง
31 ผู้เข้าชม
ค่าเสื่อม (Depreciation) และค่าตัดจำหน่าย (Asset Retirement) เกิดจากสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป คือค่าประมาณการว่าสินทรัพย์นั้นจะ “เสื่อมราคา” ลงไป จนถึง ณ.วันที่คาดว่าจะหมดอายุการใช้งาน
70 ผู้เข้าชม
Asset under Construction (AuC) คือ สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ใช้สำหรับบันทึกรายการสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือผลิต เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการอ้างอิงเป็นประวัติของทรัพย์สิน
116 ผู้เข้าชม
"โปรแกรมบัญชีทรัพย์สิน" สามารถคำนวณค่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยให้การคำนวณค่าเสื่อมเป็นเรื่องง่าย
154 ผู้เข้าชม
ระบบจัดการแผนการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงหรือติดตามสถานการณ์ซ่อมบำรุง
204 ผู้เข้าชม
2684 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์