E-Newsletter


E-Newsletter

16 รายการ
การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน จะคำนวณตามเงื่อนไขการคำนวณค่าเสื่อม ที่กำหนดในแต่ละทรัพย์สิน ได้แก่ วิธีการคำนวณ, อายุการใช้งาน, มูลค่าซาก ของแต่ละ Depreciation Area ได้โดยอัติโนมัติ ซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมจะนำไปบันทึกบัญชีจริงตามงวดในบัญชี ที่ได้กำหนดไว้ โดยสามารถโพสต์ค่าเสื่อมได้ทันที(Immediately) หรือ โพสต์ค่าเสื่อมตามการกำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการภายหลัง(Cal. Schedule)
42 ผู้เข้าชม
รองรับการได้มาของทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขาย ทรัพย์สินที่ได้จากการก่อสร้าง (AuC) และทรัพย์สินที่ได้มาจากส่วนอื่นๆ สามารถแยกประเภททรัพย์สินเพื่อระบุข้อมูลวันที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม วิธีคำนวณค่าเสื่อมได้ตามประเภททรัพย์สิน
37 ผู้เข้าชม
สามารถนำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไปใช้วิเคราะห์ได้หลายมุมมอง เช่น ค่าเสื่อมราคาด้านบัญชี ด้านภาษี และด้านการ บริหาร ทำให้ทราบถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
90 ผู้เข้าชม
จัดการทรัพย์สินครบวงจรกับ Prosoft iERP พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวางระบบการจัดการทรัพย์สินด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญ
73 ผู้เข้าชม
กระบวนการที่สำคัญที่สุดในการขาย คือ การกำหนดราคาสินค้า ก่อนกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมนั้น จำเป็นจะต้องรับรู้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนสินค้า ราคาตลาด การประมาณการผลกำไร ฯลฯ แล้วจึงมีการกำหนดราคาเริ่มต้นของราคาขายสินค้า เพื่อไปใช้เป็นมาตรฐานในการขายและใช้ในการคัดเลือกโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่อไป โดยโปรแกรมนั่นยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
97 ผู้เข้าชม
964 ผู้เข้าชม

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์