E-Newsletter


E-Newsletter

48 รายการ
Export G/L (การส่งออกข้อมูลบัญชีค่าเสื่อมทรัพย์สิน ) สามารถส่งออกข้อมูลบัญชีค่าเสื่อมทรัพย์สินจากโปรแกรม iERP ไปยัง Database ปลายทางอื่นได้
48 ผู้เข้าชม
AA Option คือ หน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นรูปแบบการส่งอีเมล์และการสั่งพิมพ์เอกสารของแต่ละเมนูในระบบทรัพย์สินได้
128 ผู้เข้าชม
บาร์โค้ดทรัพย์สิน ช่วยให้การจัดการข้อมูลทรัพย์สินมีความถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน, ช่วยลดเวลาในการทำงาน และตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดจำหน่าย, การโอนย้าย หรือการตรวจนับก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
116 ผู้เข้าชม
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบบัญชีและการเงิน, ระบบจัดซื้อจัดหา, ระบบบริหารการขาย, ระบบการบริหารคลังสินค้า, ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร , ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
149 ผู้เข้าชม
Define Field เป็นหน้าจอสำหรับสร้างคอลัมน์เพิ่มเติม เพื่อเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ในกรณีที่ระบบไม่มีคอลัมน์ดังกล่าว โดยที่ผู้ใช้สามารถจัดวางตำแหน่งของคอลัมน์ได้ตามความต้องการ
168 ผู้เข้าชม
5867 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์