E-Newsletter


;

E-Newsletter

32 รายการ
Asset under Construction (AuC) คือ สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ใช้สำหรับบันทึกรายการสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือผลิต เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการอ้างอิงเป็นประวัติของทรัพย์สิน
7 ผู้เข้าชม
"โปรแกรมบัญชีทรัพย์สิน" สามารถคำนวณค่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยให้การคำนวณค่าเสื่อมเป็นเรื่องง่าย
120 ผู้เข้าชม
ระบบจัดการแผนการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงหรือติดตามสถานการณ์ซ่อมบำรุง
171 ผู้เข้าชม
ประเภททรัพย์สิน สามารถกำหนดข้อมูลผังค่าเสื่อมทรัพย์สิน, เงื่อนไขในการลงบัญชี, ประเภทเอกสาร, เขตพื้นที่ค่าเสื่อมราคา, วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาและหน่วยนับทรัพย์สิน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นให้กับข้อมูลทรัพย์สินที่จะสร้างในแต่ละประเภททรัพย์สินต่อไปได้
201 ผู้เข้าชม
ใช้ในการกำหนดประเภทค่าเสื่อม เช่น ค่าเสื่อมทางด้านบัญชี , ค่าเสื่อมทางด้านภาษี , ค่าเสื่อมทางด้านการบริหาร เป็นต้น ค่าเสื่อมจะมีการกำหนดเขตพื้นที่คิดค่าเสื่อมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละผังค่าเสื่อมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบยอดค่าเสื่อมและผลต่างแต่ละเขตการคิดค่าเสื่อมได้
225 ผู้เข้าชม
2387 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์