• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ตัดจำหน่ายซากที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ต้องทำอย่างไร

Q: ตัดจำหน่ายซากที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ต้องทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ตัดจำหน่ายซากที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ต้องทำอย่างไร

Q: ตัดจำหน่ายซากที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ต้องทำอย่างไร

Q:

Q: ตัดจำหน่ายซากทรัพย์สินที่หมดอายุโปรแกรมฟ้อง“ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้ืต้องทำอย่างไร

A:
1.เมื่อทำการบันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินตามขั้นตอนแล้วปรากฏว่า การบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ เกิดจาก ทรัพย์สินไม่พบการคำนวนค่าเสื่อมในงวดก่อนหน้านี้”


2.เข้าไปที่ Module การคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน พร้อมกับระบุรหัสทรัพย์สิน > Next  จนถึง  Finish  ตามรูปภาพ2.จากนั้นกลับมาทำการบันทึกที่ ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ตามรูปภาพ เสร็จสมบูรณ์
 580
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์