Asset Management

Asset Management

Asset Management คือ ระบบบริการจัดการทรัพย์สินโดยใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพื่อให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

Asset Management Flow

Asset Management Flow

คุณลักษณะเด่นของระบบบริการจัดการทรัพย์สิน

 1. สามารถจัดโครงสร้างการจัดทรัพย์สินได้หลากหลายตามนโยบายของแต่ละบริษัท
 2. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบอื่นๆได้ (Accounts Payable, Account Receivable, General Ledger, Controlling, Vendor & Procurement)
 3. สามารถรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การใช้ Handheld ในการตรวจนับทรัพย์สินเป็นต้น
 4. รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน
 5. รองรับการทำงานหลายภาษา
 6. มีระบบการแจ้งเตือนทางระบบ Alert ในโปรแกรม เช่น การแจ้งเตือนครบกำหนดตรวจนับทรัพย์สิน ,แจ้งครบกำหนดการเช็คสภาพทรัพย์สิน เป็นต้น
 7. สามารถแสดงข้อมูลจำลองการบันทึกบัญชีก่อนทำการบันทึกจริงได้
 8. สามารถแสดงภาพรวมรายการทรัพย์สินที่มีการขึ้นทะเบียน และแสดงรายละเอียดแผนการคิดค่าเสื่อม รวมทั้งประวัติของการบันทึกค่าเสื่อมย้อนหลัง

Organization Structure ของระบบ Asset Management

Organisation Structure

Chart of Depreciation

ใช้ในการกำหนดกลุ่มของผังค่าเสื่อมราคาตามการจัดโครงสร้าง ส่วนมากผู้ใช้งานมักจะนิยมแยก Chart of Depreciation ตามประเทศ แต่การกำหนด Chart of Depreciation จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและนโยบายของแต่ละบริษัทอีกที ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดได้เอง

Chart of Depreciation

Overall Features:

 1. สามารถสร้างผังค่าเสื่อมราคาเพื่อแยกกลุ่มนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคา
 2. สามารถกำหนดผังค่าเสื่อมให้กับแต่ละบริษัทได้โดยที่ 1 บริษัทอยู่ได้ 1 ผังค่าเสื่อม

Depreciation Area

ใช้ในการกำหนดประเภทค่าเสื่อม เช่น ค่าเสื่อมทางด้านบัญชี , ค่าเสื่อมทางด้านภาษี , ค่าเสื่อมทางด้านการบริหาร เป็นต้น จากภาพตัวอย่าง เป็นการแสดง Chart Of Depreciation และ Depreciation Area ในแต่ละผังค่าเสื่อมจะมีการกำหนดเขตพื้นที่ค่าเสื่อมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละผังค่าเสื่อม

Depreciation Area

Overall Features:

 1. สามารถสร้าง Depreciation Area เพื่อใช้สำหรับแยกประเภทค่าเสื่อม หรือแยกการคิดค่าเสื่อมตามความต้องการ
 2. สามารถกำหนดสกุลเงินที่จะใช้ในการคิดค่าเสื่อมใน Depreciation Area ได้
 3. สามารถกำหนด Depreciation Area ที่จะใช้สำหรับเป็นค่า Default (Base Depreciation Area) ได้

Asset Management Master

การกำหนดข้อมูลหลักที่ใช้งานในระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) มีดังนี้

 • Asset Class (ข้อมูลประเภททรัพย์สิน) Depreciation Class

  ข้อมูลประเภททรัพย์สิน (Asset Class) เป็นข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับการจัดโครงสร้างของทรัพย์สิน หรือเป็นการจัดประเภทให้กับทรัพย์สินตามความต้องการขององค์กร โดยจะมีการกำหนดข้อมูล เช่น วิธีการคิดค่าเสื่อม อายุการใช้งาน ราคาซาก เพื่อนำไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นให้กับทรัพย์สินตามแต่ละประเภท

 • Depreciate Key (ข้อมูลวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา) Depreciation Class

  Depreciation Key เป็นหน้าจอสำหรับกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สินที่เป็นการเสื่อมราคาแบบปกติ คือ มูลค่าของทรัพย์สินจะลดลงตามอายุการใช้งาน สามารถกำหนดวิธีการคำนวณให้กับทรัพย์สินในแต่ Depreciation Area โดยเลือกใช้ Method และระบุกฎเกณฑ์ต่างๆภายใน Depreciation Key ที่เลือกใช้ได้

  ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน จะมีการระบุวิธีการคำนวณค่าเสื่อม, อายุการใช้งาน, ราคาซาก เพื่อใช้ในการคำนวณค่าเสื่อม โดยการคำนวณก็จะแตกต่างกันไปตาม Depreciation Key ที่กำหนด ซึ่งรองรับรูปแบบการจัดสรรค่าเสื่อมต่างๆ เช่น จัดสรรค่าเสื่อมไว้เท่าๆกันตลอดอายุการใช้งาน, จัดสรรค่าเสื่อมไว้มากๆช่วงระยะแรกของการใช้งาน, จัดสรรค่าเสื่อมไว้น้อยๆในช่วงแรกๆของการใช้งาน เป็นต้น

 • Asset (ข้อมูลทรัพย์สิน) Asset

  Asset เป็นส่วนสำคัญหลักในการสร้างข้อมูลพื้นฐานของตัวทรัพย์สิน ส่วนนี้จะใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน จากรูปจะเห็นได้ว่า Asset นั้นจะอยู่ภายใต้ Asset Class โดยที่ Asset Class จะเป็นตัวที่ช่วยจัดประเภทของทรัพย์สิน

  Asset แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Fixed Asset และ Low Value Asset

  1. Fixed Asset เป็นทรัพย์สินที่มีการขึ้นทะเบียน มีการระบุมูลค่าปกติ และทำการคิดค่าเสื่อมตามที่กำหนดไว้แบบปกติ
  2. Low Value Asset เป็นทรัพย์ที่ค่อยข้างมีมูลค่าที่ตำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้จะเป็นคนกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขนั้นเอง ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 บาทถือว่าเป็น Low Value Asset จึงให้ทำการยกเว้นการคิดค่าเสื่อมราคา

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดข้อมูลหลักอื่นๆ ที่ใช้งานในระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่

 • Asset Brand (ข้อมูลยี่ห้อทรัพย์สิน)
 • Asset Location (ข้อมูลสถานที่เก็บทรัพย์สิน)
 • Investment Reason (ข้อมูลเหตุผลการลงทุน)
 • Retirement Reason(เหตุผลตัดจำหน่าย)
 24823
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์