Blog

9 รายการ
E-Tax invoice by E-mail คือ การจัดทำใบกำกับภาษีรวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax invoice) ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) แล้วทำการส่งผ่านระบบกลางของ สพธอ. (ETDA) เพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
1741 ผู้เข้าชม
รวบรวม 5 เรื่องที่เจ้าของกิจการมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบลดหนี้
1812 ผู้เข้าชม
ค่าเสื่อมราคา... คุ้นเคยกับคำนี้บ้างไหม เชื่อมั่นว่านักลงทุนหุ้นแนวพื้นฐานทุกคนต้องเคยได้ยินคำนี้แน่ เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการ (หรือหุ้น) ที่สำคัญมาก เพราะมักเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่ามาก และมีผลต่อกำไรของกิจการสูง...
578 ผู้เข้าชม
ใครบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2561 การยื่นภาษีครึ่งปีจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายนของปีนั้น ๆ มากกว่า 60,000 บาท ในกรณีโสด หรือกรณีมีคู่สมรสต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท ถึงจะเข้าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญก็คือต้องเป็นรายได้ที่มาจากเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเงินได้ทั้ง 4 ประเภทที่เข้าข่ายต้องยื่นภาษีครึ่งปี มีดังนี้
2538 ผู้เข้าชม
1021 ผู้เข้าชม

Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์