นโยบายการรักษาข้อมูล

มั่นใจ ปลอดภัย กับการดูแลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายการรักษาข้อมูล

นโยบายการรักษาข้อมูล

บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

จึงได้จัดทำข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ สำหรับ "การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย" ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามกฏหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เก็บรวบรวม

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการใช้บริการเช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้

ใช้

นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น รวมทั้งการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ แนะนำสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

เปิดเผย

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งเปิดเผยให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ผู้ใช้บริการสามารถขอให้หยุดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้ หากข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์ ไม่ได้รับความยินยอม หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการใช้บริการ หรืออยู่นอกเหนือการดูแลควบคุมของบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ "การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย" ข้อมูลผู้ใช้บริการ ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@prosofterp.com

 4157
ผู้เข้าชม
คะแนน
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์