โอนทรัพย์สิน

โอนทรัพย์สิน

เป็นการโอนมูลค่าและปริมาณของทรัพย์สินไปยังหน่วยงานอื่น ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนผิดประเภท, โอนเป็นทรัพย์สินใหม่, โอนเป็นทรัพย์สินย่อย เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถโอนทรัพย์สินระหว่าง Business Area, ศูนย์ต้นทุน, แผนก, Location และสาขาได้
 • สามารถโอนทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนได้ (Complete Transfer หรือ Partial Transfer)
  • โดยการโอนทรัพย์สินบางส่วน จะสามารถระบุเป็นจำนวนได้
 • สามารถโอนทรัพย์สินไปเป็นทรัพย์สินใหม่ หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในระบบ หรือไปเป็นทรัพย์สินย่อยได้
  • กรณีที่ยังไม่มีการสร้างรหัสทรัพย์สิน สามารถทำการ Quick Add ข้อมูลทรัพย์สินได้ทันที
 • สามารถโอนทรัพย์สินแยกเป็นหลายรหัสทรัพย์สินได้
 • สามารถโอนทรัพย์สินรวมเป็นรหัสเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดข้อมูลการโอนมูลค่าไปยังทรัพย์สินปลายทาง สามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ
  • Gross transfer คือ โอนมูลค่าทรัพย์สิน และค่าเสื่อมสะสมของทรัพย์สินต้นทางไปยังทรัพย์สินปลายทาง
 • สามารถกำหนด Type ของการโอนได้ดังนี้
  • Location Change เป็นการโอนทรัพย์สิน โดยเป็นการเปลี่ยน Location ซึ่งเป็นการโอนเป็นรหัสทรัพย์สินเดิม
  • Asset Transfer เป็นการโอนทรัพย์สิน โดยโอนเป็นทรัพย์สินรหัสใหม่
 • สามารถแสดงการจำลองข้อมูลการบันทึกบัญชี ของการโอนทรัพย์สินทั้งของต้นทางและปลายทางได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานโอนทรัพย์สิน
 785
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์