• หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการบันทึกทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบชุด มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

วิธีการบันทึกทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบชุด มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

  • หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการบันทึกทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบชุด มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

วิธีการบันทึกทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบชุด มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

1.วิธีการบันทึกทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบชุด มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

1.1.สามารถเข้าไปที่ Asset Management > Setup > Master> ทรัพย์สิน > คลิกขวาทรัพย์สิน > สร้างข้อมูลทรัพย์สิน


2.2.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลทรัพย์สิน ให้ระบุรหัสประเภททรัพย์สิน > คลิกเลือกแบบชุด3.3.จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง ทรัพย์สิน ให้กำหนด จำนวนทรัพย์สินสูงสุดและ ชื่อทรัพย์สิน > Next


4.4 หน้าต่าง ขึ้นตอนที่ 2  ทำการ Next


5.5  จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างทรัพย์สิน ขั้นตอนที่ 3  จะปรากฏ รหัสทรัพย์สิน (จะมาให้อัตโนมัติ)ที่กำหนดไว้ที่ประเภททรัพย์สิน > Close


6.6  จากนั้นในหน้าต่างจะขึ้นทรัพย์สินทั้งหมด 5 แถวให้ หลังจากที่มีการบันทึกทรัพย์สินแบบชุด


2.เมื่อบันทึกทรัพย์แบบเป็นชุดแล้ว "โปรแกรมฟ้องว่า พบข้อผิดพลาดทั้งหมด ต้องการดำเนินการต่อหรือไม่"

1.1 บันทึกเพิ่มทรัพย์สิน “แบบชุด” แล้วเกิด ข้อผิดพลาดทั้งหมดของทรัพย์สิน” ในขั้นตอนที่ 2


2.2 เมื่อตอบ Yes จะหน้าต่างขั้นตอนที่ 3 มาให้ โดย ช่อง รหัสทรัพย์สินนั้น จะไมมีรหัสทรัพย์โชว์


3.3 วิธีการตรวจสอบให้ผู้ใช้ไปที่ Asset Management > Setup > Master>ประเภททรัพย์สิน> เลือกประเภทที่มีปัญหาขึ้นมา> แก้ไข


4.4 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างประเภททรัพย์สิน ตรงรหัสหน่วยนับนั้นยังเป็นค่าว่าง “(ซึ่งทำให้บันทึกทรัพย์สินไม่ได้)


5.5 ดังนั้นให้ทำการระบุ “รหัสหน่วยนับ” ตามประเภททรัพย์สินที่เกิดปัญหาเข้าไป” และทำการบันทึก


6.6 จากนั้นให้ไปทำการบันทึกทรัพย์สิน แบบชุดใหม่ที่ “ทรัพย์สิน” ขั้นตอนที่ 3 จะเห็นว่า รหัสทรัพย์สิน มาให้อัตโนมัติ พร้อมรหัสหน่วยนับที่มีการเพิ่มเข้าไป > Close  


7.7 จากนั้นในหน้าต่างจะขึ้น ทรัพย์สินทั้งหมด 5 แถว หลังจากที่มีการบันทึกทรัพย์สินแบบชุดเรียบร้อย

 153
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์