• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ขั้นตอน..การกำหนด ราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน

ขั้นตอน..การกำหนด ราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ขั้นตอน..การกำหนด ราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน

ขั้นตอน..การกำหนด ราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน


ขั้นตอน..การกำหนด ราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน


          เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก (Cutoff Percentage) คือ การกำหนดเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซากของทรัพย์สิน ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน โดยแบ่งตามช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียนได้ และสามารถกำหนดได้หลายช่วงเวลา ในการกำหนดมูลค่าซากให้กับทรัพย์สิน สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

     1.กำหนดโดยตรงที่เขตคำนวณค่าเสื่อม (Depreciation Area) ของทรัพย์สิน
     2.กำหนดมูลค่าซากตามวิธีคำนวณค่าเสื่อม (Depreciation Key) ซึ่งจะใช้วิธีหักมูลค่าตามเปอร์เซ็นต์

           ซึ่งในกรณีที่กำหนดมูลค่าซากให้ใช้ตามแบบที่ 2,  ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สิน (Cutoff Percentage) จากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน โดยแบ่งตามช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียนได้ และสามารถกำหนดได้หลายช่วงเวลา

Our Features Cutoff Percentage

1.สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซากของทรัพย์สิน
               ระบบจะไม่ใช้มูลค่าซากที่กำหนดในหน้าจอทรัพย์สิน แต่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าทรัพย์สิน จากมูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียน โดยแบ่งตามช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียนได้ และสามารถกำหนดได้หลายช่วงเวลา

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 281
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์