• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง

รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง

รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง


รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง

Our Features (Good Receive "Intransit")


1.สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้วมาทำการรับสินค้าได้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ หรือ เพียงบางส่วนก็ได้
2.ในกรณีที่รับสินค้าบางส่วน แล้วมีการรับสินค้าครั้งต่อไปสามารถเรียกเอกสารรับสินค้าเดิมมาทำการรับสินค้าครั้งต่อไปได้
3.สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วหลายใบ (จากผู้ขายเดียวกัน) มาทำรับสินค้าใบเดียวได้
4.สามารถทำการรับสินค้าแบบเร่งด่วน และกำหนดให้ทำการสั่งซื้อภายหลังได้
5.การบันทึกรับสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าที่อ้างอิงมาจาก PO ได้ ในกรณีที่มูลค่าสินค้าจาก PO และ Invoice ไม่ตรงกัน
6.สามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าได้ (หากมีการควบคุม Locator ระบบจะมีการแสดงสถานที่จัดเก็บสินค้า) เช่น คลัง โซน ชั้นวาง
7.สามารถบันทึก Lot สินค้าได้ (หากมีการกำหนดให้บันทึก Lot จากการตั้งค่าสินค้า จะต้องทำการระบุ Lot สินค้าก่อนทำการบันทึกรับสินค้า )
8.สามารถรับสินค้าทดแทนได้ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้รับสินค้าทดแทนได้
9.สามารถอ้างอิงใบสั่งขายมาทำการรับสินค้าคืนจากลูกค้าได้ครบตามจำนวน หรือ เพียงบางส่วน
10.สามารถอ้างอิงใบสั่งขายหลายใบจากลูกค้าคนเดียวกันมาทำการับสินค้าได้
11.สามารถระบุเหตุผลการคืนสินค้าได้
12.สามารถระบุประเภทการคืนสินค้าได้ เช่น เคลมสินค้า , คืนสินค้า , คืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าเป็นอีก
13.สามารถอ้างอิงใบเบิกสินค้ามาทำการรับสินค้าได้ครบตามจำนวน หรือ เพียงบางส่วน
14.สามารถอ้างอิงใบเบิกสินค้าหลายใบทำทำการรับสินค้าได้
15.สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือชำรุดได้
ประกาศบทความโดย :: www.winspeedcloud.com
 317
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์