• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า(จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ รับแบบมี PO และรับแบบไมมี PO

รับสินค้า(จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ รับแบบมี PO และรับแบบไมมี PO

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า(จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ รับแบบมี PO และรับแบบไมมี PO

รับสินค้า(จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ รับแบบมี PO และรับแบบไมมี PO

รับสินค้า (จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ 
Receive with PO คือ การรับสินค้าโดยทำการอ้างอิง PO
Receive without PO คือ การรับสินค้าแบบไม่อ้างอิง PO (แต่จะต้องทำการอ้างอิง PO ภายหลัง)

Our Features Good Receive (Supplier)

1.สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้วมาทำการรับสินค้าได้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ หรือ เพียงบางส่วนก็ได้
2.กรณีที่รับสินค้าบางส่วนแล้วมีการรับสินค้าครั้งต่อไปสามารถเรียกเอกสารรับสินค้าเดิมมาทำการรับสินค้าครั้งต่อไปได้
3.สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วหลายใบ (จากผู้ขายเดียวกัน) มาทำรับสินค้าใบเดียวได้
4.สามารถรับสินค้าโดยไม่อ้างอิงเอกสารใดๆที่กล่าวข้างต้นได้ เช่น การรับสินค้าที่เป็นของแถม
5.สามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าได้ เช่น คลัง โซน ชั้นวาง
6.สามารถบันทึก Lot สินค้าได้ (หากมีการกำหนดให้บันทึก Lot จากการตั้งค่าสินค้าจะต้องทำการระบุ Lot สินค้าก่อนทำการบันทึกรับสินค้า)
7.สามารถบันทึก Serial Number ของสินค้าได้ (หากมีการกำหนดให้บันทึก Serial Number จากการตั้งค่าสินค้าจะต้องทำการระบุ Serial Number สินค้าก่อนทำการบันทึกรับสินค้า)
ประกาศบทความโดย :: www.winspeedcloud.com
 1301
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์