• หน้าแรก

  • Manual

  • กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของโปรแกรม WINSpeed ต้องกำหนดอย่างไร

กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของโปรแกรม WINSpeed ต้องกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Manual

  • กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของโปรแกรม WINSpeed ต้องกำหนดอย่างไร

กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของโปรแกรม WINSpeed ต้องกำหนดอย่างไร

1.กำหนดในส่วนรหัสบริษัท,รหัสสาขา,รหัสพนักงาน,รหัสประเภทเอกสารบัญชี และรหัสบัญชีแยกประเภทให้ตรงกันระหว่าง ierp และ WINSpeed ดังนี้

1.1 โปรแกรม WINSpeed > กำหนด Enterprise Manger > General Setup > กำหนดข้อมูลบริษัท


1.2 โปรแกรม iERP Asset > Company Manger > Setup > Master > ข้อมูลบริษัท 


2.การกำหนดรหัสสาขา (Branch Code)

2.1 โปรแกรม WINSpeed > กำหนด Enterprise Manger > General Setup >กำหนดรหัสสาขา


2.2 โปรแกรม iERP Asset > Company Manger > Setup > Master > ข้อมูลบริษัท (ระบุข้อมูลที่รหัสสาขา


3.การกำหนด รหัสพนักงาน (Employee Code)

3.1 โปรแกรม WINSpeed > กำหนด Enterprise Manger > SO Setup > กำหนดรหัสพนักงาน


3.2 โปรแกรม iERP Asset > Company Manger > Setup > Master > ข้อมูลพนักงาน


4.การกำหนด รหัสประเภทเอกสารบัญชี (CoA Code)

4.1 โปรแกรม WINSpeed > กำหนด Enterprise Manger > GL Setup > กำหนดรหัสสมุดรายวัน

4.2 โปรแกรม iERP Asset > Asset Management > Setup > Option > ประเภทเอกสารระบบทรัพย์สิน


5.การกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภท (G/L Account Code)

5.1 โปรแกรม WINSpeed > กำหนด Enterprise Manger > GL Setup >กำหนดรหัสบัญชี

5.2 โปรแกรม iERP Asset > Accounting > General  Ledger > Master > กำหนดรหัสบัญชีแยกประเภท (ระดับมาสเตอร์)


6.โปรแกรม iERP Asset > Asset Management > Setup > Option > บัญชีทรัพย์สิน >เลือกชื่อบัญชีทรัพย์สิน คลิกช่อง CoA. > เลือกคลิก Set ของ

บัญชีทรัพย์สิน >ขึ้นหน้าต่าง G/L Account Determination
 226
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์