• หน้าแรก

  • Manual

  • กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของ โปรแกรม ibiz ต้องกำหนดอย่างไร

กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของ โปรแกรม ibiz ต้องกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Manual

  • กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของ โปรแกรม ibiz ต้องกำหนดอย่างไร

กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของ iERP เข้าระบบ GL ของ โปรแกรม ibiz ต้องกำหนดอย่างไร

1.กำหนดในส่วนรหัสบริษัท,รหัสสาขา,รหัสพนักงาน,รหัสประเภทเอกสารบัญชี และรหัสบัญชีแยกประเภทให้ตรงกันระหว่าง ierp และ ibiz ดังนี้

1.1 โปรแกรม ibiz > กำหนด Setting >General > ENUM


1.2 เลือกรหัสประเภท ENUM เป็น JournalBook


1.3 รหัส Enum สมุดรายวันของโปรแกรม ibiz  


2.การกำหนด ประเภทเอกสารระบบบัญชี

2.1 โปรแกรม iERP Asset > Accounting > General Ledger > Setup > ประเภทเอกสารระบบบัญชี


3.การกำหนด การตั้งค่ารหัสบัญชีแยกประเภท

3.1โปรแกรม ibiz > กำหนด Setting >GL >รหัสบัญชี


3.2สร้างรหัสบัญชีให้เหมือนฝั่งโปรแกรม iERP


3.3 โปรแกรม iERP > Accounting > General Ledger > กำหนดบัญชีแยกประเภท (ระดับมาสเตอร์)


4.โปรแกรม iERP Asset > Asset Management > Setup > Option > บัญชีทรัพย์สิน >เลือกชื่อบัญชีทรัพย์สิน คลิกช่อง CoA. > เลือกคลิก Set ของบัญชีทรัพย์สิน >ขึ้นหน้าต่าง G/L Account Determination

 119
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์