การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน


การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน

ข้อมูลในรายงานทางการเงิน
โดยทั่วไป การรายงานทางการเงินมีขอบเขตกว้างกว่างบการเงินพื้นฐาน กล่าวคือนอกจากข้อมูลที่นำเสนอในตัวงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว กิจการยังจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงิน เช่น บทวิเคราะห์และการรายงานของฝ่ายบริหาร และหนังสือถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกรายงานทางการเงินอีก เช่น รายงาน
ของนักวิเคราะห์สถิติเศรษฐกิจ และบทความเกี่ยวกับบริษัท เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน

อาจกล่าวได้ว่ารายงานทางการเงินมีขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล 4 ประเภทใหญ่ได้แก่ 1) งบการเงินพื้นฐาน 2) ข้อมูลเพิ่มเติม3) ข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงิน และ4) ข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนือรายงานทางการเงิน
1) งบการเงินพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1) ตัวงบการเงิน และ 1.2) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.1) ตัวงบการเงิน งบการเงินเป็นการเสนอข้อมูลทางการเงินที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจงบการเงินควรให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูล(1) สินทรัพย์ (2) หนี้สิน (3) ส่วนของเจ้าของ(4) รายได้และค่าใช้จ่าย และ (5) กระแสเงินสดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง
การนำเสนองบการเงิน กำหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.2) หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงบการเงิน ดังนั้นข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ควรขัดแย้ง หรือซ้าซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงินข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น เกณฑ์การจัดทำงบการเงินนโยบายการบัญชี สัญญาข้อตกลงและภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็นต้น


2) ข้อมูลเพิ่มเติม มาตรฐานการบัญชีแต่ละเรื่องกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ ตัวอย่างของข้อมูลเพิ่มเติมเช่น รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันการเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน เป็นต้น


3) ข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงินข้อมูลอื่นที่สำคัญประกอบด้วยข้อมูลในรายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินและข้อมูลอื่น

Click Download รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน คลิกได้ที่รูปภาพ


อบคุณบทความจาก :: สรรพากรสาส์น
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 254
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์