ข้อมูลทางการบัญชี กับการบริหารธุรกิจ

ข้อมูลทางการบัญชี กับการบริหารธุรกิจ


ข้อมูลทางการบัญชี กับการบริหารธุรกิจ
>>>> กระบวนการบริหารทุกขั้นตอนล้วนต้องการข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานผู้บริหารจะสามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารงานการบัญชีจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจอย่างมาก นักบัญชีจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้จดบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงานของธุรกิจ บทความฉบับนี้อธิบายถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ

ข้อมูลทางการบัญชี
วัตถุประสงค์สำคัญทางการบัญชี คือการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่ประมวลผลขึ้นจากเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ผลลัพธ์ของข้อมูลทางการบัญชีจะนำมาใช้ในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร เจ้าหนี้หน่วยงาน ภาครัฐ หรือกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจผลการดำเนินงานของกิจการเนื่องจากการบัญชีสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจการบัญชีจึงเปรียบเสมือนเป็นภาษาธุรกิจงานด้านการบัญชีมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นงานที่รวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ข้อมูลเหล่านั้นนำมาประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ทันเวลาตามต้องการ

ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชี
ข้อมูลทางการบัญชีมีลักษณะแตกต ่างจากข้อมูลประเภทอื่น คือ ข้อมูลทางการบัญชีใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ กล่าวคือ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเช่น การลงทุน การซื้อ ขายสินค้า เป็นต้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลในอดีต หากผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จะสามารถคาดหมายในอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลทางการบัญชีมีลักษณะเชิงทางการเงินและเชิงปริมาณ การบัญชีเน้นข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นตัวเลขจำนวนเงิน ข้อมูลทางการบัญชีเกือบทั้งหมดวัดออกมาในรูปของหน่วยเงินตราอย่างไรก็ดี ผู้ตัดสินใจไม่ควรใช้ข้อมูลทางการบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ (หรือเชิงคุณภาพ) ด้วยข้อมูลบัญชีเกี่ยวข้องกับกิจการโดยเฉพาะผู้ใช้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมโดยรวม ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ แต่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่ได้มาจากระบบบัญชี การบัญชีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงกิจการอื่นและข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่นๆ

Click Download รายละเอียดข้อมูลทางการบัญชี กับการบริหารธุรกิจคลิกได้ที่รูปภาพ


อบคุณบทความจาก :: สรรพากรสาส์น
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 150
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์