การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน

การบัญชีเครื่องมือทางการเงินการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน


มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 บทความครั้งนี้แนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับเครื่องมือทางการเงินในเรื่องความเป็นมาของมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีเครื่องมือทางการเงินในเรื่องการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

ความเป็นมาของมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดการเงินได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากการขยายตัวของตลาดเงิน ตลาดทุนของโลกอย่างรวดเร็ว นักการเงินได้ออกเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่น ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาฟิวเจอร์ และสัญญาแลกเปลี่ยนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

พัฒนาการในต่างประเทศเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายการวางแผนภาษี การใช้ประโยชน์จากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการลดต้นทุนธุรกรรม เป็นต้นการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชี

หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีในต่างประเทศ (เช่น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (FASB)) ได้พยายามแก้ปัญหาทางการบัญชีที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินโดยการออกข้อกำหนดในการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

Click Download รายละเอียดการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน คลิกได้ที่รูปภาพ


อบคุณบทความจาก :: สรรพากรสาส์น
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 227
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์