เลขที่หนังสือ กค 0811/00958 อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน

เลขที่หนังสือ กค 0811/00958 อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน

เลขที่หนังสือ : กค 0811/00958
วันที่ : 23 มกราคม 2541
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : กรมเจ้าท่าได้ทำสัญญาจัดหาเรือขุดแบบหัวสว่านขนาดท่อส่งดินเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว
จำนวน 3 ลำ กับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งกรมเจ้าท่าว่าสัญญาตามโครงการดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายมิใช่เป็นสัญญาจ้างเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเรือขุดประเภทนี้อยู่แล้ว ดังนั้นสัญญาดังกล่าวต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
แนววินิจฉัย :     1. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวอยู่แล้วเป็นปกติ และจากลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาเห็นได้ว่า สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่ต้องติดอากรแสตมป์แต่อย่างใด
      2. เนื่องจากกรณีนี้ได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายในประเทศไทย จึงถือว่าบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิและเมื่อกรมเจ้าท่าจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่บริษัท กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 61/26318

ขอบคุณบทความจาก ::www.rd.go.th
 195
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์