เลขที่หนังสือ กค 0811/00963 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง

เลขที่หนังสือ กค 0811/00963 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง

เลขที่หนังสือ : กค 0811/00963
วันที่ : 23 มกราคม 2541
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งม่าน มูลี่ และพรม โดยปกติได้ถูกผู้จ่ายเงินได้(ผู้ว่าจ้าง) หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 แต่ในบางรายผู้จ่ายเงินได้ก็มิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย นั้น บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบกรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย :     1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้จ่ายค่าจ้างทำของให้บริษัทฯ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่าจ้างที่จ่าย ตามข้อ 8 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดร่วมในกรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักและนำเงินส่ง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้จ่ายเงินได้มิได้หักและนำส่งภาษีหรือหักและนำส่งภาษีไว้ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากผู้จ่ายเงินได้ก่อน ตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าเรียกเก็บจากผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้ ก็มีอำนาจออกหมายเรียกผู้มีเงินได้มาไต่สวน ตามมาตรา 18 ทวิ มาตรา 19 หรือมาตรา 23 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินเรียกเก็บภาษีต่อไป
      2. บุคคลธรรมดาเป็นผู้จ่ายค่าจ้างทำของให้บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้นั้นไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้ : 61/26324


ขอบคุณบทความจาก ::www.rd.go.th
 254
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์