• หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0811/00872 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

เลขที่หนังสือ กค 0811/00872 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

  • หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0811/00872 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

เลขที่หนังสือ กค 0811/00872 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

เลขที่หนังสือ : กค 0811/00798
วันที่ : 22 มกราคม 2541
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการขายที่ดิน
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : กรณีขายที่ดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อได้รับเงินจากองค์การฯ ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากรอีก ดังนี้
      1. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ดังกล่าวเป็น
การซ้ำซ้อน หรือไม่
      2. กรณีเป็นการหักซ้ำซ้อน การพิจารณาคืนเงินภาษีอากรตามแบบ ค.20 ไม่ต้องรอนำไปเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีแต่อย่างใด แต่หากไม่ซ้ำซ้อนการพิจารณาคืนภาษีให้นำไปเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีกรณีเดียว ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซื้อที่ดินจากผู้ขาย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีตามมาตรา 50 (5) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ขายถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว ยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกเมื่อได้รับเงินได้จากการขายที่ดิน จึงเป็นกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือผิดหรือซ้ำ หากผู้ขายได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบ ค.10 แล้วให้จังหวัดพิจารณาคืนเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกินได้โดยทำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด (แบบ ค.20) และไม่มีกรณีนำไปเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อสิ้นปีแต่อย่างใด
เลขตู้ : 61/26311


ขอบคุณบทความจาก ::www.rd.go.th
 461
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์