Customer and Sales

Customer and Sales

21 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 130
Q: เมื่อมีการทำใบสัญญาขาย ช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และราคาขายให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร 125
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 118
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 106
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 100
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลดิวิชั่น (กำหนดหมวดหมู่การขายให้กับ Sales Org.) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 98
Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 86
Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 86
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสั่งขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 79
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 77
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 72
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 68
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบมีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 52
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 46
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 46
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 41
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบเพิ่มหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 38
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 36
Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 20
Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้ 15
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์