Tab เครื่องมือ

Tab เครื่องมือ

8 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: ต้องการเปลี่ยนฐานข้อมุลใหม่โดยไม่ต้องการกากบาทมุมขวามือ มีขั้นตอนอย่างไร 330
Q: ต้องการดู Version ของโปรแกรม ณ ปัจจุบันใช้ Version อะไรต้องตรวจสอบที่ใด 300
Q: ต้องการให้แสดง Calculator เพื่อใช้งาน มีวิธีการอย่างไร 286
Q: ต้องการกำหนด ทศนิยมของ ราคา จำนวน และจำนวนเงิน ต้องไปทำการกำหนดที่ใด 232
Q: ต้องการดูวิธีทำการทำงานของแต่ละหน้าจอ มีขั้นตอนอย่างไร 217
Q: ต้องการกำหนด ปีปฏิทินของโปรแกรมที่เป็น พุทธศักราช และ คริสตศักราช ต้องไปทำการกำหนดที่ใด 207
Q: วิธีการเปลี่ยน Skin ของโปรแกรม สามารถเปลี่ยนได้ดังนี้ 33
Q: วิธีการเปลี่ยนรูปแบบไอคอนของเมนูย่อยของโปรแกรม สามารถเปลี่ยนได้ดังนี้ 31
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์