Q: วิธีการกำหนดตั้งค่าระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: วิธีการกำหนดตั้งค่าระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: วิธีการกำหนดตั้งค่าระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Setup ตั้งค่าระบบซื้อ


2.Tab การจัดซื้อ เป็นการการตั้งค่าสำหรับใช้ในการทำ Transaction การสั่งซื้อ

           กำหนดตามลำดับ (ลำดับที่ 1 เป็นการเลือกรหัสบริษัทที่ต้องการตั้งค่า)

(ลำดับที่ 2 เป็นการสำหรับใส่จำนวนผู้ขายที่จะแสดงใน Supplier Price Catalog display list)
(ลำดับที่ 3 กำหนดสำหรับใส่จำนวนใบสั่งซื้อล่าสุดที่ต้องการให้แสดง)
(ลำดับที่ 4 สำหรับเลือกเหล่งที่มาของราคาตั้งต้นของสินค้าเมื่อทำเอกสาร Transaction)
(ลำดับที่ 5 สำหรับใส่จำนวนผู้ขายที่จะใช้เปรียบเทียบ Supplier Price Catalog display list)
(ลำดับที่ 6 สำหรับเลือกประเภทการเปลี่ยน)
(ลำดับที่ 7 สำหรับเลือกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน)
(ลำดับที่ 8 สำหรับเลือกว่าจะให้ทำการยืนยันการบันทึกเมื่อระบบมีการสร้างเอกสารเองหรือไม่)
(ลำดับที่ 9 สำหรับเลือกค่าเริ่มต้นของ VAT)
(ลำดับที่ 10 สำหรับเลือกค่าเริ่มต้นของการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อไปยังเอกสารอื่น)


3. Tab พิมพ์และอีเมล์ เป็นส่วนของการตั้งค่าสำหรับใช้ในการตั้งค่าการพิมพ์และส่งอีเมล์


4. Tab ตั้งค่าบัญชี เป็นการกำหนดหน้าจอผังบัญชีแยกประเภท

                กำหนดตามลำดับ (ลำดับที่ 1 เป็นการเลือกผังบัญชีแยกประเภท)

(ลำดับที่ 2 เป็นการเลือกสกุลเงิน สำหรับกำหนดสกุลเงินท้องถิ่น)
(ลำดับที่ 3 เป็นการเลือกสกุลเงิน สำหรับกำหนดสกุลเงินคอนโซลิเดต)
 68
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์