Q: ต้องการกำหนดธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนดธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Setup > ธนาคาร > คลิกขวา สร้างข้อมูล


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ธนาคาร” > ผู้ใช้กำหนดระบุธนาคารที่ต้องการใช้ในกิจการตามลำดับ


3.จากนั้นก็ทำการบันทึก จะขึ้นตามรูปภาพ
 185
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์