• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >Transaction > โอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง โอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง โอนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน ให้ผู้ให้ ระบุ ตามขั้นตอนตามรูปภาพ พร้อม Tab รายละเอียด และองค์กร ตรวจสอบความถูกต้อง


3.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 219
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์