• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management > ข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) > คลิกขวา สร้างเอกสาร จะขึ้นหน้าต่าง สร้างข้อมูล สินค้า ระบุรหัสกลุ่มสินค้า/รหัสบริษัท และรหัสหน่วยงานคลังสินค้า ตามรูปภาพ > ตกลง


2. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) > Tab รายละเอียด >ระบุชื่อสินค้า ตามรูปภาพ


3.จากนั้นไป Tab เพิ่มเติมกำหนด หน่วยนับหลักของสินค้านั้น > ราคามาตรฐานที่มีการขาย ตามตัวอย่างด้านล่าง


4.จากนั้นไป Tab คลังสินค้า สามารถกำหนดข้อมูลสินค้าขาด % และส่วนเกิน


5.จากนั้นไป Tab การจัดซื้อสามารถกำหนดข้อมูลการจัดซื้อตามที่ทางกิจการนั้นตั้ง้เงื่อนไขไว้ > รายการเจ้าหนี้คลิกเข้าไป โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Vendor List เพื่อให้ผู้ใช้ใส่รหัสเจ้าหนี้


6. .จากนั้นไป Tab รับสินค้า สามารถกำหนดควบคุมการรับสินค้าของทางกิจการนั้นตั้งเงื่อนไขไว้ได้


7. .จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 234
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์