Q: ต้องการเปลี่ยนฐานข้อมุลใหม่โดยไม่ต้องการกากบาทมุมขวามือ มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการเปลี่ยนฐานข้อมุลใหม่โดยไม่ต้องการกากบาทมุมขวามือ มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการเปลี่ยนฐานข้อมุลใหม่โดยไม่ต้องการกากบาทมุมขวามือ มีขั้นตอนอย่างไร
A:

>> Click ที่รูปไอคอน “ออกจากระบบ” มุมด้านซ้ายมือของโปรแกรมทำตามลูกศรสีน้ำเงินชี้


 209
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์