Accounting

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้ดังนี้

Account Payable


Account Payable
เป็นระบบสำหรับจัดการบริหารบัญชีเจ้าหนี้ ระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมการเงิน ทำให้ทราบถึงสถานะหนี้ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนในการบริหารวางแผนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

Account Receivable


Account Receivable
เป็นระบบสำหรับจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ การจัดการวงเงินเครดิตลูกค้า รวมถึงกระบวนการติดตามหนี้
คุณลักษณะเด่นของระบบ
 1. บริหารข้อมูลเจ้าหนี้โดยการสร้างกลุ่มประเภทเจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์รายงาน
 2. เจ้าหนี้หนึ่งรายสามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ได้หลายประเภท เช่นเป็นทั้งเจ้าหนี้การค้า และเป็นทั้งเจ้าหนี้เงินประกัน สามารถบันทึกประวัติการติดต่อกับเจ้าหนี้แยกตามประเภทการติดต่อได้
 3. สามารถบันทึกตั้งหนี้ในระบบหรือตั้งจากระบบสั่งซื้อและรับสินค้าได้
 4. รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งระบบ
 5. สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
 6. กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินได้ตามต้องการ
 7. รองรับการจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีวางเงินมัดจำ และเงินประกันผลงาน
 8. สามารถควบคุมในเรื่องเครดิตได้
 9. สามารถจัดทำใบจ่ายชำระ รวมทั้งพิมพ์เช็คออกจากระบบได้
 10. สามารถประมาณการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศในอนาคตได้โดยสรุปตามแต่ละสกุลเงิน
 11. ในกรณีที่มียอดคงค้างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็สามารถดูกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะคำนวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งหนี้กับ ณ วันที่เรียกดูข้อมูล
 12. มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้อ้างอิงในขั้นตอนการจ่ายชำระและรับชำระได้
 13. รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบหักลบกลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้
 14. สามารถเลือกชำระโดย เงินสด เช็ค โอนเงินระหว่างธนาคาร
 15. สามารถ ลด/เพิ่ม หนี้เจ้าหนี้ได้
 16. รองรับการ Export/Import ข้อมูล
 17. สามารถกำหนด Template ของการบันทึกบัญชีได้
 18. สามารถกำหนดส่วนของบัญชีต้นทุนสำหรับแต่ละรายการได้(Cost Center & Internal Order)
 19. สามารถทำการโอนภาษีได้
 20. สามารถทำการจ่ายชำระแบบอัตโนมัติได้
 21. รองรับการทำงานกับระบบ E-banking ของธนาคาร
 22. มีระบบการแจ้งเตือนทางระบบ Alert ในโปรแกรม และทางอีเมล์ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแจ้ง เตือน ตามที่ต้องการได้ เช่น แจ้งเตือนเมื่อเอกสารก่อนถึงกำหนดชำระ 7 วัน
 23. มีรายงานเจ้าหนี้รายตัว การวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และรายงานการจัดเตรียมเงิน เพื่อช่วยในการบริหารด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 24. สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ, รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้, รายงาน Posting Journal, รายงานทะเบียนเช็ค
 25. ข้อมูลลูกหนี้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการอนุมัติกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 26. ลูกหนี้หนึ่งรายสามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ได้หลายประเภท เช่น เป็นทั้งลูกหนี้การค้า เงินมัดจำรับล่วงหน้า
 27. สามารถบันทึกประวัติการติดต่อกับลูกหนี้แยกตามประเภทการติดต่อ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์การนัดประชุม การส่งจดหมาย และสามารถเรียกดูประวัติการติดต่อของลูกหนี้ได้ทุกหน้าต่าง
 5640
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์