Banking

แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้
Bank Transaction
Bank Transaction
คุณลักษณะเด่นของระบบเช็ค
 • รองรับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีเป็นสมุดเงินฝากของธนาคารต่างประเทศ
 • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก – ถอน
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • สามารถทำ Bank Reconcile เพื่อปรับยอดของบัญชีคงเหลือได้
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
 • สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
Cheque Received
Cheque Received
Cheque Payment
Cheque Management
Cheque Management
คุณลักษณะเด่นของระบบเช็ค
 • ควบคุมรายการเช็ครับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
 • ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่าย
 • สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกำหนดนำฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
 • สามารถแสดงรายการวันที่กำหนดเช็ครับ และวันที่กำหนดเช็คจ่าย ได้จากปฏิทิน จากปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดรายการเช็คได้
 • สามารถดูรายการแยกเช็ครับและเช็คจ่ายได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ในโปรแกรม
 • สามารถกำหนดรูปแบบการพิมพ์เช็คได้เอง และสามารถบันทึกรูปแบบการพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถนำเช็ครับมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด
 • สามารถนำเช็คจ่ายมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด
 • สามารถดู History เช็ครับ-เช็คจ่ายได้
 3317
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์