Warehouse Management

Warehouse Management

คุณลักษณะเด่นของระบบคลังสินค้า
คุณลักษณะเด่นของระบบคลังสินค้า
 1. สามารถจัดโครงสร้างของคลังสินค้าได้หลากหลายตามนโยบายของบริษัท
 2. สารมารถรองรับการเลือกใช้หน่วยนับสินค้า ได้ทั้งหน่วยนับปกติและหน่วยนับขนาน
 3. รองรับการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังได้ทั้งสินค้าปกติ, สินค้าบริการ, ทรัพย์สิน, สินค้า Lot, Serial, Expiration Lot
 4. รองรับการนำข้อมูลจากใบสั่งซื้อ, ใบขอเบิกสินค้า, ใบโอนสินค้า มาทำการรับสินค้าในกรณีต่างๆ
 5. รองรับการนำข้อมูลจากใบสั่งขาย, ใบขอเบิกสินค้า มาทำการจ่ายสินค้าในกรณีต่างๆ
 6. รองรับการทำงานหลายภาษา
 7. มีการบันทึกข้อมูลการแก้ไขเอกสาร (Audit) และสามารถเรียกดูรายการแก้ไขเอกสาร (Log) ได้
 8. สามารถคัดลอกข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปสร้างสินค้าใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกันได้
 9. รองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินค้าหรือการเติมเต็มสินค้าระหว่างองค์กรได้
 10. เอกสารทุกงานที่เกิดจากคลังสินค้าสามารถกำหนดการอนุมัติเอกสารได้
 11. สามารถพิมพ์รายงานเอกสารได้
 12. สามารถ Export เอกสารในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการได้ เช่น PDF, Excel
 13. สามารถแยกการทำงานได้เป็นส่วน ๆ ดังนี้

Warehouse Management Flow


กระบวนจัดการคลังสินค้า โดยจะทำการรับสินค้าแล้วทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า เมื่อจำนวนสินค้ามีไม่ตรงกับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าให้ทำการปรับจำนวนสินค้าในคลังสินค้าเสร็จแล้วทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่อไป
Warehouse Management Flow

Warehouse Structure


คือการจัดการโครงสร้างคลังสินค้า โดยสามารถกำหนดโครงสร้างเชิงนโยบายและโครงสร้างทางด้าน Physical มีความยืดหยุ่นในการกำหนดโครงสร้างต่างๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายแต่ละบริษัท
Warehouse Structure
 11220
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์