Customers and Sales

Customers and Sales

ระบบขายแบ่งการทำงานของระบบเป็น 4 ขั้นตอนหลัก
ระบบขาย

Inquiry


หน้าต่างสำหรับจัดทำเอกสารบันทึกสำรวจความต้องการของลูกค้าหรือใช้กับการสั่งทำงานเพิ่มเติมจากลูกค้า ผู้ขายจะทำการเปิด Inquiry จากนั้นจะทำการเสนอราคาไปยังลูกค้า
Inquiry

Quotation


หน้าต่างสำหรับจัดทำเอกสารเสนอราคา โดยก่อนการซื้อขายสินค้าลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายอาจจะขอใบเสนอราคา (Quotation) มายังฝั่งผู้ขาย ผู้ขายจะทำการส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมาย โดยใบเสนอราคาจะมีข้อมูลรายละเอียดสินค้า, ข้อมูลบริษัทผู้ขาย และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น
  • ข้อเสนอ
  • โปรโมชั่น
  • การรับประกันสินค้า
  • เอกสารแนะนำบริษัท เป็นต้น
ลูกค้าจะนำเอกสารดังกล่าวไปใช้สำหรับการตัดสินใจหรือการต่อรองราคา และนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ขายต่อไป
indent

Sales Order


การบันทึกรายการสั่งขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อสินค้า ฝ่ายขายจะตรวจสอบข้อมูลจำนวนสินค้าคงเหลือและข้อมูลประวัติการชำระเงินของลูกค้า เพื่อยืนยันว่าสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้ารายนี้ได้หรือไม่ เมื่อมีการตกลงการซื้อขาย ฝ่ายขายจะเริ่มสร้างคำสั่งขาย หากมีสินค้าอยู่ในคลังแล้ว ระบบจะเข้าไปจองสินค้าให้ แต่ถ้าสินค้าไม่พอระบบจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อหรือผลิตต่อไป
บันทึก

Delivery Plan


เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงกันเรื่องวันที่จะทำการจัดส่งสินค้าและปริมาณในการจัดส่งแต่ละรอบ ซึ่งระบบจะนำข้อมูลนี้มาทำเป็นแผนการจัดส่งสินค้า
Delivery Plan
 7431
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์