คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
- ภาพรวมของบริษัท (พื้นที่/สถานที่/พนักงาน)
- ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท (ประเภทงานที่ผลิต)
- แนวทางการเข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัท (ความรู้/ประสบการณ์/ผลงาน/อื่นๆ)
- การเข้าร่วมทำงานกับบริษัทในอนาคต
- ความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path)
ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยมีคุณเตชิต ศรีธนาวหะนนท์ เป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้กับผู้มาเยี่ยมชม

 2325
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์