BA-Tour

Click to start
Click to start

Banking

ให้ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเป็นเรื่องง่าย

Accounting ProsoftERP

Banking

ให้ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเป็นเรื่องง่าย

Accounting ProsoftERP

จัดการข้อมูลการฝาก/ถอนเงินจากธนาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังสารมารถเชื่อมโยงกับ Internet Banking รวมถึงรองรับการพิมพ์เอกสารทางการเงินได้

Accounting ProsoftERP

รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินได้หลายช่องทาง

ช่วยให้การควบคุมการดำเนินการทางด้านการเงินเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

Accounting ProsoftERP

สามารถออกรายงานธุรกรรมทางด้านการเงินได้อย่างครบถ้วน

โพสต์เมื่อ :
2559-08-15
 2873
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์