CO Tour

Click to start
Click to start

Controlling

จัดการภายในองค์กรอย่างครอบคลุม

Controlling ProsoftERP

iERP Controlling คือระบบบัญชีต้นทุนภายใน

สามารถบันทึกผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานธุรกิจได้

Controlling ProsoftERP

สามารถกำหนดการควบคุมการทำธุรกรรมภายในได้ถึงระดับหน่วยงาน

Controlling ProsoftERP

สามารถควบคุมการจัดการงบประมานภายในได้ถึงระดับหน่วยงาน

Controlling ProsoftERP

สามารถแสดงผลรายงานผลประกอบการของหน่วยงานธุรกิจภายในได้

โพสต์เมื่อ :
2559-08-16
 3084
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์