Accounting Payable

Account Payable (ระบบบัญชีเจ้าหนี้) เป็นระบบสำหรับจัดการบริหารบัญชีเจ้าหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมการเงิน ทำให้ทราบถึงสถานะหนี้ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนในการบริหารเตรียมพร้อม และวางแผนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป โดยระบบจะเชื่อมต่อกับส่วนของระบบจัดซื้อ (PO) และระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ระบบบัญชีเจ้าหนี้รองรับการทำใบกำกับภาษีทุกขั้นตอน (ตั้งหนี้, ลดหนี้, จ่ายชำระ) ทั้งยังสามารถประยุกต์ให้ทำธุรกรรมอื่นๆ ได้ เช่น การมัดจำ, การทำเงินสดย่อย, การทำเงินทดรองจ่าย เป็นต้น สามารถจัดการข้อมูลต่างของเจ้าหนี้ได้ เช่น เงื่อนไขการจ่ายชำระ, ภาษี, เครดิต รวมไปถึงการแสดงประวัติรายการซื้อขายของเจ้าหนี้ สถานะของหนี้ และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มี ทั้งข้อมูล Transaction และ Master data ออกมาเป็นรายงานงบการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

Overall Features

 • มีระบบ Dimension ให้สามารถกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมทุกหน้าจอของระบบเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ หลากหลาย โดย Dimension ที่กำหนดเพิ่มของทุกหน้าจอจะถูกนำไปเงื่อนให้เลือกเมื่อเรียกดูรายงานให้อัตโนมัติ
 • ข้อมูลเจ้าหนี้สามารถกำหนดคอลัมน์ที่ต้องมีการอนุมัติกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลก่อนจึงสามารถนำรหัสเจ้าหนี้ไปใช้ในการบันทึก Transaction ในหน้าจออื่นๆ ได้
 • บริหารข้อมูลเจ้าหนี้โดยการสร้างกลุ่มประเภทเจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ รายงาน (Analysis Report) และสถิติของเจ้าหนี้ตามกลุ่ม และรายตัว
 • เจ้าหนี้หนึ่งรายสามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ได้หลายประเภท เช่นเป็นทั้งเจ้าหนี้การค้า และเป็นทั้งเจ้าหนี้เงินประกันสามารถบันทึกประวัติการติดต่อกับเจ้าหนี้แยกตามประเภทการติดต่อ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การ นัดประชุม การส่งจดหมาย และสามารถเรียกดูประวัติการติดต่อของเจ้าหนี้ได้ทุกหน้าต่าง
 • สามารถบันทึกตั้งหนี้ในระบบหรือตั้งจากระบบสั่งซื้อ(purchasing)และรับสินค้า(receiving)ได้
 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ คือ การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ, Pre-payments และจ่ายชำระหนี้
 • สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุน ( Profit and Loss) จากการปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินได้ตามต้องการ ( Term Payment )
 • รองรับการจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีวางเงินมัดจำ และเงินประกันผลงาน
 • สามารถบันทึกเอกสารที่ไม่ใช่การตั้งหนี้ เช่น L/C ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือแบงค์การันตี
 • สามารถควบคุมในเรื่อง Credit Limit
 • สามารถจัดทำใบสำคัญจ่าย รวมทั้งพิมพ์เช็คออกจากระบบได้
 • สามารถประมาณการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศในอนาคตได้ (Forecast) โดยสรุปตามแต่ละสกุลเงิน
 • ในกรณีที่มียอดคงค้างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็สามารถดูกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลก เปลี่ยน โดยจะคำนวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งเจ้าหนี้กับ ณ วันที่เรียกดูข้อมูล
 • มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้อ้างอิงในขั้นตอนการจ่ายชำระได้
 • รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบหักลบกลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้
 • สามารถที่จะเลือกชำระโดย เงินสด(cash) เช็ค(Cheque) โอนบัญชีธนาคาร(Transfer)
 • มีระบบ Vendor Analysis สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหนี้ จาก Transaction ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้เจ้าหนี้ที่มีคุณภาพสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อๆไป
 • สามารถบันทึกตั้งหนี้ได้ทั้งแบบอ้างอิง PO และไม่อ้างอิง PO
 • สามารถ ลด/เพิ่ม หนี้เจ้าหนี้ได้
 • รองรับการ Export/Import ข้อมูล
 • สามารถกำหนดบัญชีเพื่อโพสค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้
 • สามารถกำหนด Template ของการบันทึกบัญชีได้(Posting Keys)
 • สามารถกำหนดส่วนของบัญชีต้นทุนสำหรับแต่ละรายการได้(Cost Center & Internal Order)
 • สามารถทำการโอนภาษีได้
 • สามารถทำการพิมพ์ Cheque ได้
 • สามารถทำการจ่ายชำระแบบอัตโนมัติได้
 • สามารถทำการพิมพ์ Check อัตโนมัติ กรณีตั้งระบบจ่ายชำระอัตโนมัติ
 • รองรับการทำงานกับระบบ E-banking ของธนาคาร
 • มีระบบการแจ้งเตือนทางระบบ Alert ในโปรแกรม และทางอีเมล์ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแจ้ง เตือน ตามที่ต้องการได้ เช่น แจ้งเตือนเมื่อเอกสารก่อนถึงกำหนดชำระ 7 วัน
 • สามารถ Drill Down (ย้อนดูที่มาของเอกสาร) เพื่อดูข้อมูลจากระบบบัญชีแยกประเภทกลับไปยังระบบเจ้าหนี้และจากระบบเจ้าหนี้ลงไปยังระบบสั่งซื้อ (Purchase Orders) ได้
 • มีรายงานเจ้าหนี้รายตัว การวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Analysis Report) และรายงานการจัดเตรียมเงิน เพื่อช่วยในการบริหารด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ, รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้, รายงาน Posting Journal, รายงานทะเบียนเช็ค
 8011
ผู้เข้าชม

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์