• หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

  • หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘


                คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐาน การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาการประกอบกิจการของเอกชนในประเทศไทย

                นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความส าคัญของการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) โดยตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จ านวน ๓ ฉบับ ซึ่งก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ดังต่อไปนี้

๑. รายจ่ายส าหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติหักได้ ๒ เท่า

๒.รายจ่ายส าหรับการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูงหักได้ ๑.๕ เท่า
๓. รายจ่ายส าหรับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงหักได้ ๒.๕ เท่า ”

               อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายระยะเวลามาตรการภาษีในครั้งนี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติในการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทยทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ การจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณบุคลากร ที่มีคุณภาพและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” Click 

อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 136
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์