• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ต้องการ..เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ มีวิธีทำอย่างไร

ต้องการ..เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ มีวิธีทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ต้องการ..เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ มีวิธีทำอย่างไร

ต้องการ..เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ มีวิธีทำอย่างไร


ต้องการ.เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์

ประเภททรัพย์สิน (Asset Class) โดยสามารถกำหนดข้อมูลผังค่าเสื่อมทรัพย์สิน, เงื่อนไขในการลงบัญชี, ประเภทเอกสาร, เขตพื้นที่ค่าเสื่อมราคา, วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา, หน่วยนับ และกำหนดว่าเป็น AuC หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับ Default ให้กับข้อมูลทรัพย์สินที่จะสร้างในแต่ละประเภททรัพย์สิน

Our Features Asset Class

1.สามารถสร้างประเภททรัพย์สิน เพื่อใช้ในการแยกประเภทของทรัพย์สินตามความต้องการ เช่น สิ่งก่อสร้าง, ที่ดิน, อาคาร, เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
2.สามารถระบุวิธีการและเงื่อนไขในการลงบัญชีของทรัพย์สินแต่ละประเภท (Account Determination)
3.สามารถระบุว่าประเภททรัพย์สินอยู่ในผังค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไหนได้ (Chart of Depreciation)
4.ประเภททรัพย์สินสามารถกำหนดได้ดังนี้
- ราคาซาก (Scrap Value)
- อายุการใช้งาน (Useful Life)
- วิธีการคิดค่าเสื่อมของแต่ละ Asset Class สำหรับแต่ละ Depreciation Area ได้

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 147
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์