• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • กลับรายการอย่างไร เมื่อบันทึกทรัพย์สินผิด ถ้าหากมีการลงบัญชีผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อน

กลับรายการอย่างไร เมื่อบันทึกทรัพย์สินผิด ถ้าหากมีการลงบัญชีผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อน

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • กลับรายการอย่างไร เมื่อบันทึกทรัพย์สินผิด ถ้าหากมีการลงบัญชีผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อน

กลับรายการอย่างไร เมื่อบันทึกทรัพย์สินผิด ถ้าหากมีการลงบัญชีผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อนถ้าหากมีการลงบัญชีผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้
จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อน โดยกลับรายการบัญชีจะมีผลตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชี Click

กลับรายการทรัพย์สิน (Asset Reversal) เป็นการยกเลิกรายการลงบัญชีทรัพย์สินกรณีที่มีการลงบัญชีผิดพลาด เช่น การใส่มูลค่าทรัพย์สินตอนขึ้นทะเบียนผิด การสร้างทรัพย์สินผิดประเภท การคิดค่าเสื่อมผิด เป็นต้น ซึ่งหากต้องการทำการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จำเป็นจะต้องทำการกลับรายการบัญชีก่อน โดยการกลับรายการบัญชีจะมีผลตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชีทีทำก่อนหน้า

คุณลักษณะ Asset Reversal

1. สามารถกลับรายการการบันทึกบัญชีทรัพย์สินจากกรณีดังต่อไปนี้
1.1 การขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Aquisition)
1.2 การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน (Adjustment)
1.3 การโอนทรัพย์สิน (Asset Transfer)
1.4 การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (Asset Retirement)
2. สามารถระบุเหตุผลในการกลับรายการได้
3. สามารถกลับรายการของปีงบประมาณก่อนหน้า หรือ ในปีถัดไปที่มีสถานะเปิดอยู่เท่านั้น

ประกาศบทความโดย :: www.winspeedcloud.com
 130
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์