• หน้าแรก

 • บทความที่น่าสนใจ

 • ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Direct Acquisition) เป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Direct Acquisition) เป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก

 • หน้าแรก

 • บทความที่น่าสนใจ

 • ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Direct Acquisition) เป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Direct Acquisition) เป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Direct Acquisition) เป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก การได้มาของทรัพย์สินนั้นสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายสินค้า, ทรัพย์สินที่ได้จาการก่อสร้าง (AuC) และทรัพย์สินที่ได้มาจากส่วนอื่นๆที่ต้องการขึ้นทะเบียนไว้  เพื่อจัดการรูปแบบการคำนวณค่าเสื่อม, กำหนดค่าเริ่มต้นในการคิดคำนวณค่าเสื่อม และกำหนดรูปแบบการโพสต์ค่าเสื่อมในบัญชีแยกประเภทได้

คุณลักษณะ Direct Acquisition
 • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินประเภทซื้อขายได้อัตโนมัติ โดยขึ้นทะเบียนพร้อมกับตั้งหนี้เจ้าหนี้
 • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินประเภทซื้อขายได้เองภายหลัง โดยอ้างอิงข้อมูลจากตั้งหนี้การซื้อสินค้า กรณีที่เป็นตั้งหนี้การซื้อเป็นทรัพย์สิน
 • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้โดยตรงได้ เช่น ทรัพย์สินที่ตรวจนับเจอภายหลัง, ทรัพย์สินที่เบิกมาจากคลังสินค้า
 • สามารถขึ้นทะเบียนทีละหลายรายการตามช่วง Asset Code, Asset Class, Invoice
 • สามารถบันทึกวันที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม
 • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้ตามแต่ละประเภทได้ ดังนี้
  • New Asset คือ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่
  • Add to Cost คือ การขึ้นทะเบียนเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินเดิม
  • Merge คือ การขึ้นทะเบียนโดยรวมรายการของ Invoice ซึ่งจะเป็น Invoice เดียวกัน หรือคนละ Invoice ได้
  • Split คือ การขึ้นทะเบียนโดยแยกจากรายการ Invoice เช่น เช่น ซื้อของ 1 โหล นำมาขึ้นทะเบียนแยกเป็น 12 รายการ
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 303
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์