• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • การโอนรหัสเดิมเป็นการโอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมดเท่านั้น กรณีนี้จะใช้เพื่อโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อม เป็นต้น

การโอนรหัสเดิมเป็นการโอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมดเท่านั้น กรณีนี้จะใช้เพื่อโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อม เป็นต้น

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • การโอนรหัสเดิมเป็นการโอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมดเท่านั้น กรณีนี้จะใช้เพื่อโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อม เป็นต้น

การโอนรหัสเดิมเป็นการโอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมดเท่านั้น กรณีนี้จะใช้เพื่อโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อม เป็นต้นการโอนรหัสเดิม (Location Change)
เป็น
การโอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม ซึ่งสามารถโอนได้ทั้งหมดเท่านั้น กรณีนี้จะใช้เพื่อโอนย้ายหน่วยงาน และส่งซ่อม เป็นต้น


Our Features การโอนทรัพย์สิน (Asset Transfer)

1. สามารถโอนทรัพย์สินระหว่าง Business Area, ศูนย์ต้นทุน, แผนก, Location และสาขาได้
2. สามารถโอนทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนได้ (Complete Transfer หรือ Partial Transfer)
    - โดยการโอนทรัพย์สินบางส่วน จะสามารถระบุเป็นจำนวนได้
3. สามารถโอนทรัพย์สินไปเป็นทรัพย์สินใหม่ หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในระบบ หรือไปเป็นทรัพย์สินย่อยได้
    -กรณีที่ยังไม่มีการสร้างรหัสทรัพย์สิน สามารถทำการ Quick Add ข้อมูลทรัพย์สินได้ทันที
4. สามารถโอนทรัพย์สินแยกเป็นหลายรหัสทรัพย์สินได้

5. สามารถโอนทรัพย์สินรวมเป็นรหัสเดียวกันได้
6. สามารถกำหนดข้อมูลการโอนมูลค่าไปยังทรัพย์สินปไลายทาง สามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ
    - Gross transfer คือ โอนมูลค่าทรัพย์สิน และค่าเสื่อมสะสมของทรัพย์สินต้นทางไปยังทรัพย์สินปลายทาง
    - Net transfer คือ โอนเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินต้นทางไปยังทรัพย์สินปลายทาง


ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 261
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์