บัญชี NPAEs กับภาษีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บัญชี NPAEs กับภาษีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


บัญชี NPAEs กับภาษีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

>> เมื่อเกิดเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (Events after theReporting Period) กิจการอาจต้องปรับปรุง(Adjust) งบการเงิน หรือเปิดเผย (Disclose)ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินTFRS for NPAEs กำหนดคำนิยามของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานในย่อหน้าที่ 315 ดังนี

315. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2ประเภท ดังนี้
ก) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง)
ข) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน(เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง)

ประเภทของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1)เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง)เหตุการณ์ตามข้อนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่เป็นการให้

ข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้กิจการสามารถกำหนดจำนวนเงินสำหรับรายการที่มีภาวการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้ว ณ วันที่ในงบเเสดงฐานะการเงินเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กิจการต้อง
ปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ไว้ หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น
• การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญในรายที่ได้ฟ้องร้องมาก่อนหน้าแล้ว และลูกหนี้ดังกล่าวได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายหลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
• การปรับปรุงจำนวนประมาณการหนี้สินที่รับรู้ไว้ หรือรับรู้ประมาณการหนี้สินที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน เมื่อคำพิพากษาของศาลภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้ยืนยันว่าภาระผูกพันของกิจการได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
• การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้นณ วันที่ในงบเเสดงฐานะการเงิน

2)เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน(เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง)เหตุการณ์ตามข้อนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในงบเเสดงฐานะการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการในงบการเงิน เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวการณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ณ วันที่ในงบเเสดงฐานะการเงินแต่กิจการควรเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ซึ่งมีผลต่อรายการ ณ วันที่ในงบเเสดงฐานะการเงิน เช่น เกิดไฟไหม้โรงงานของกิจการภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็นต้นนอกจากนี้ กิจการอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานหากกิจการเห็นว่าข้อมูลนั้นให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานที่กิจการอาจเปิดเผย มีดังนี้

• การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
• การประกาศแผนการยกเลิกการดำเนินงานบางส่วน
• ภาระผูกพันหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นสาระสำคัญ
• การเริ่มต้นของคดีความที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

Click Download รายละเอียดบัญชี NPAEs กับภาษีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน คลิกได้ที่รูปภาพ


อบคุณบทความจาก :: สรรพากรสาส์น
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 951
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์