การวัดมูลค่าสินทรัพย์

การวัดมูลค่าสินทรัพย์


>>> การวัดมูลค่าสินทรัพย์

องค์ประกอบของงบการเงินประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน ได้แก่รายได้ และค่าใช้จ่ายบทความครั้งนี้จะอธิบายถึงการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงินการวัดมูลค่า (Measurement of theElements of Financial Statements) หมายถึง การกำหนดจำนวนที่เป็นตัวเงิน เพื่อรับรู้องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

เกณฑ์การวัดมูลค่าตามกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2563) กำหนดเกณฑ์การวัดค่าไว้2 เกณฑ์ใหญ่ คือ ต้นทุนเดิม และมูลค่าสภาพปัจจุบัน (ได้แก่ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และมูลค่าปฏิบัติตามภาระสำหรับหนี้สิน และต้นทุนปัจจุบัน)

1. ต้นทุนเดิม (Historical Cost) เดิมเรียก ราคาทุนเดิม ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินโดยใช้ข้อมูลมาจากราคาของรายการหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดรายการนั้น โดยต้นทุนเดิมไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ คือต้นทุนของการได้มาหรือสร้างขึ้นซึ่งสินทรัพย์ บวกด้วยต้นทุนการทำรายการ ส่วนต้นทุนเดิมของหนี้สินคือต้นทุนของการเกิดขึ้นหรือเข้ารับภาระหักด้วยต้นทุนการทำรายการ

2. มูลค่าสภาพปัจจุบัน (Current Value)ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงิน โดยใช้ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนสภาพ ณ วันที่วัดค่ามูลค่าสภาพปัจจุบัน รวมถึงมูลค่ายุติธรรม(Fair Value) มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value
in Use) และมูลค่าปฏิบัติตามภาระสำหรับหนี้สิน (Fulfilment Value) และต้นทุนปัจจุบัน(Current Cost)การขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินจากรายการในสถานการณ์ปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดค่า
มูลค่าจากการใช้ และมูลค่าปฏิบัติตามภาระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์และการจำหน่ายสินทรัพย์ในที่สุด มูลค่าปฏิบัติตามภาระสำหรับหนี้สิน คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสดหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่จะโอนให้คู่สัญญาและผู้อื่น เพื่อให้กิจการสามารถปฏิบัตตามภาระหนี้สินต้นทุนปัจจุบัน เป็นมูลค่าขาเข้า เช่นเดียวกับต้นทุนเดิม แต่สะท้อนราคาในตลาดปัจจุบันต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์ คือ ต้นทุนของสินทรัพย์เทียบเท่า ณ วันที่วัดค่า ซึ่งประกอบด้วยสิ่งตอบแทนที่จะจ่าย ณ วันที่วัดค่า บวกด้วยต้นทุนการทำรายการที่จะเกิดขึ้นณ วันนั้น ส่วนต้นทุนปัจจุบันของหนี้สินคือ สิ่งตอบแทนที่จะได้รับสำหรับหนี้สินหรือเทียบเท่า ณ วันที่วัดค่า หักต้นทุนการทำรายการที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่วัดค่า

Click Download รายละเอียดการวัดมูลค่าสินทรัพย์ คลิกได้ที่รูปภาพ


อบคุณบทความจาก :: สรรพากรสาส์น
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 3414
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์