คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SME

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SME
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SME

ฐานภาษีในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2.เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SME ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม New Start up ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

Click Download คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEคลิกได้ที่รูปภาพ
อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 309
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์