• หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือการอ้างอิง SO (ใบสำรวจการซื้อ-ใบเสนอราคา-ใบสั่งขาย-ใบขอคืนสินค้า-รับสินค้าคืน WH) (สินค้า Lot & Serial)

คู่มือการอ้างอิง SO (ใบสำรวจการซื้อ-ใบเสนอราคา-ใบสั่งขาย-ใบขอคืนสินค้า-รับสินค้าคืน WH) (สินค้า Lot & Serial)

  • หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือการอ้างอิง SO (ใบสำรวจการซื้อ-ใบเสนอราคา-ใบสั่งขาย-ใบขอคืนสินค้า-รับสินค้าคืน WH) (สินค้า Lot & Serial)

คู่มือการอ้างอิง SO (ใบสำรวจการซื้อ-ใบเสนอราคา-ใบสั่งขาย-ใบขอคืนสินค้า-รับสินค้าคืน WH) (สินค้า Lot & Serial)

1.ทำใบสำรวจความต้องการซื้อ ได้ที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > ใบสำรวจความต้องการซื้อ
(ซึ่งเอกสารใบสำรวจความต้องการซื้อ ซึ่งจะเกี่ยวข้องเอกสารในการอนุมัติของผู้ที่มีอำอาจอนุมัติเอกสาร)


2.เปิดหน้าต่าง “ใบสำรวจความต้องการซื้อ “จะปรากฏหน้าต่าง สร้างเอกสารใบสำรวจความต้องการซื้อ และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


3.จะปรากฏหน้าต่างใบสำรวจความต้องการซื้อ > Tab รายละเอียด ให้เพิ่มรหัสบริษัท และสินค้าที่เป็น Lot & Serial และกำหนดตามลำดับตามรูปภาพปกติ


4.Tab องค์กร ข้อมูลจะมีการ Default มาให้อัตโนมัติ


5. Tab อนุมัติ จะมีสายการอนุมัติเอกสารของใบสำรวจความต้องการซื้อ ถ้าไม่มีสายการอนุมัติ โปรแกรมจะไม่ให้ทำการอนุมัติเอกสารให้


6.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


หมายเหตุ : ใบสำรวจความต้องการซื้อ เส้นทางเดินเอกสาร "sales Order" ที่กำหนดประเภทเอกสารระบบขาย

7.จากนั้นทำใบเสนอราคา เข้าที่ Customer and Sales > Transaction > ใบเสนอราคา


8.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบเสนอราคา “ สร้างเอกสารใบเสนอราคาและกำหนดข้อมูลตามลำดับ


หมายเหตุ > ใบเสนอราคา เส้นทางเดินเอกสาร "sales Order" ที่กำหนดประเภทเอกสารระบบขาย

9. จะปรากฏหน้าต่างใบเสนอราคา > Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารที่อ้างอิงจากใบสำรวจความต้องการซื้อมาให้อัตโนมัติ
และกรอบสีม่วง ให้ระบุราคา/หน่วย และกรอบสีน้ำเงินให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล และทำการบันทึก


10.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


11.จากนั้นทำใบสั่งขาย เข้าที่ Customer and Sales > Transaction > ใบสั่งขาย


12.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบสั่งขาย“สร้างเอกสารใบสั่งขาย โดยลำดับที่ 3 จะมีการอ้างอิงใบเสนอราคา และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


13.จะปรากฏหน้าต่างใบสั่งขาย > Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารมาให้อัตโนมัติ และให้กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ ส่วนกรอบสีน้ำเงิน ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง


14. เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


หมายเหตุ : ใบสั่งขาย เส้นทางเดินเอกสาร " Sales Invoice " ที่กำหนดประเภทเอกสารระบบขาย

15.จากนั้นใบตั้งหนี้การขาย เข้าที่ Customer and Sales > Transaction >ใบตั้งหนี้การขาย


16.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การขาย“สร้างเอกสารใบตั้งหนี้การขาย ให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบสั่งขายขึ้นมาและกำหนดตามลำดับ


17.จะปรากฏหน้าต่างใบตั้งหนี้การขาย> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบสั่งขายมาให้อัตโนมัติ


18.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


19.จากนั้นใบขอคืนสินค้าเข้าที่ Customer and Sales > Transaction > ใบขอคืนสินค้า


20.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบขอคืนสินค้า “สร้างเอกสารใบขอคืนสินค้าให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การขายขึ้นมา และกำหนดตามลำดับ
(เคสนี้ เลือก (GR and Credit Memo Return)

เป็นการบันทึกรายการเพื่อขอคืนสินค้าหรือบริการ สามารถแบ่งการขอคืนสินค้าได้ 2 แบบ คือ

1. ขอลดหนี้โดยไม่ต้องคืนสินค้า(Credit Memo Return)
2. ขอลดหนี้และคืนสินค้า (GR and Credit Memo Return)


21. จะปรากฏหน้าต่างใบขอคืนสินค้า> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบตั้งหนี้การขายมาให้อัตโนมัติ ให้ทำการใส่สาเหตุการคืน , จำนวนสินค้าที่ต้องการคืน


22.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


23.จากนั้นทำรับสินค้า (คืนสินค้า) เข้าที่ Warehouse Management > Transaction > รับสินค้า(คืนสินค้า)


24.จะปรากฏหน้าต่าง “รับสินค้า(คืนสินค้า) “สร้างเอกสารจ่ายสินค้าให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบขอคืนสินค้า ขึ้นมาและกำหนดตามลำดับ


25.จะปรากฏหน้าต่างรับสินค้า(คืนสินค้า) > Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบขอคืนสินค้ามาให้อัตโนมัติ


26.ทำการคลิกขวาตรงรหัสสินค้าเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม จะปรากฎหน้าต่างรายละเอียดเพิ่ม ตามรูปภาพ (เพื่อไปใส่ Serial)


27. Tab รายละเอียดเพิ่มเติม (ให้ระบุหมายเลขล็อต)


28. Tab Serial (ให้ดึหมายเลข Serial) จะขึ้นให้อัตโนมัติ (อ้างอิงหมายเลข Serial ที่ กำหนด Lot & Serial)


29.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
 416
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์