• หน้าแรก

  • Marketing

  • Promotion

  • Depa จัดโครงการ depa Mini Transformation Voucher 2564 โดย Prosoft ERP ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Depa จัดโครงการ depa Mini Transformation Voucher 2564 โดย Prosoft ERP ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • หน้าแรก

  • Marketing

  • Promotion

  • Depa จัดโครงการ depa Mini Transformation Voucher 2564 โดย Prosoft ERP ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Depa จัดโครงการ depa Mini Transformation Voucher 2564 โดย Prosoft ERP ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                 depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชนและเกษตรกร
                                         ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher)

                                             สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
                               เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าหมดสิทธิ์จะหมด

คุณสมบัติ SMEs
- เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
- เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวง
- กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก

ประเภทของโครงการ

- เน้นการเพิ่มยอดขาย
- เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์
- สนับสนุนระบบเพื่อลดต้นทุนให้ธุรกิจ

หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
- ค่าระบบ Software
- ค่าเช่าใช้บริการระบบอย่างน้อย 6 เดือน
- ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน
>> ข้อมูลสำหรับธุรกิจในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Backbone)
- ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS หรือตามที่สำนักงานพิจราณาเห็นสมควร

ศึกษารายละเอียดโครงการ
https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 1624
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์