E-Newsletter iERP Issue April 23, 2021

E-Newsletter iERP Issue April 23, 2021

 856
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานคลังสินค้า เป็นส่วนของการจัดการต้นทุนสินค้าและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนสินค้าและเป็นการจัดผังโครงสร้างคลังสินค้าของบริษัท รวมถึงกำหนดค่าต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ
คลังสินค้า เป็นคลังสินค้าที่ใช้ควบคุม Stock ในการเพิ่ม และตัด Stock สินค้าจากระบบที่เกี่ยวข้องจากระบบซื้อและขายเพื่อควบคุมต้นทุนทางบัญชีให้อัตโนมัติ
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์