• หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0702/6479 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน

เลขที่หนังสือ กค 0702/6479 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน

  • หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0702/6479 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน

เลขที่หนังสือ กค 0702/6479 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/6479
วันที่ : 3 ธันวาคม 2564
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้กัน
ข้อกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ข้อหารือ  1. บริษัท ก. ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ข. (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยบริษัทฯ ยื่นแบบแจ้ง รายชื่อผู้ถือหุ้น แบบแจ้งรายชื่อบริษัทและแบบแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ตามแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ตามที่อธิบดีกำหนดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
 2. บริษัท ก. ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ยังไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี) บริษัทฯ จึงยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ก่อนวันที่บริษัท ก. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชรต่อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น การยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ก่อนกำหนดเวลา
 3. เนื่องจากการดำเนินการยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ของบริษัทฯ เกิดขึ้นเนื่องจากความ เข้าใจโดยสุจริต บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้ถือว่าการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายและประกาศอธิบดี กรมสรรพากรฉบับดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด
แนววินิจฉัย  กรณีบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยบริษัทผู้โอนกิจการ คือ บริษัท ก. ยังไม่มีการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนิติบุคคล นั้น บริษัทผู้รับโอนกิจการยังไม่มีคุณสมบัติ ที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากบริษัทผู้รับโอน กิจการสำคัญผิดเกี่ยวกับวันที่ที่ต้องแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 โดยได้ยื่นเร็วกว่า ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรผ่อนปรน โดยให้ถือว่า การที่บริษัทผู้รับโอนกิจการ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น เป็นการยื่นแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 ตามกำหนดเวลาตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เลขตู้ : 84/51278


ขอบคุณบทความจาก ::กรมสรรพากร
 206
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์