สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร


>>> สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ 
การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป

ทั้งนี้ ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา 29 หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ตามนัยข้อกฎหมายถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 29 ในเวลาที่โอนหรือจำหน่ายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามมาตรา 29 ที่จะให้ได้รับการคืนอากรสำหรับของที่นำเข้า แม้ไม่ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีโอนหรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น ดังนั้นผู้นำของเข้าตามมาตรา 29 สามารถยื่นขอคืนอากรสำหรับของเช่นว่านั้นได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ของที่ได้รับคืนอากรตามมาตรา ๒๙
 1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ซิป ด้าย ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก เป็นต้น
 2. วัตถุดิบที่ใช้การผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาสภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกระป๋อง เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้อให้แข็งในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตัวทำละลาย (Solvent) ที่ใช้ผสมกาวในผลิตภัณฑ์ประเภทเซโลเฟน (Cellophane) น้ำยากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า(I.C.) เป็นต้น
 3. วัตถุดิบจำเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ทำให้เส้นด้ายเหนียว (Sizing Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในซักฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท สิ่งทอ กระดาษทราย ผงขัด น้ำยาขัดเงาสักหลาด น้ำยาผสมที่ใช้ในการขัด สิ่งที่ใช้ในการขัดต่าง ๆ ชอล์ค กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น
ของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา ๒๙
 1. เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีลักษณะคงทนใช้ซ้ำได้ เช่น แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกกลิ้งบดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ในการบดแร่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide) ที่ใช้ในการผลิตนาฬิกา เป็นต้น
 2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ำมัน ไม้ฟืน ถ่านหิน แก๊ส และน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
ข้อกฎหมาย
มาตรา 29, มาตรา 30 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ขั้นตอนการขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๒๙
 1. ผู้นำของเข้า ขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 29 และขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 2. ผู้ส่งออก จะต้องขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับการคืนอากรตามมาตรา 29
 3. การนำของเข้า
 4. การยื่นสูตรการผลิต
 5. การยื่นตารางโอนสิทธิ์
 6. การส่งของออก
 7. การยื่นคำร้องขอคืนอากร
 8. การชำระค่าภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือ
ภาพประกอบขั้นตอนการคืนอากรตามมาตรา 29

อบคุณบทความจาก :: กรมศุลกากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 445
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์