เกษียณสำราญ ด้วยการยื่นออนไลน์

เกษียณสำราญ ด้วยการยื่นออนไลน์


ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีของ เกษียณสำราญ ด้วยการยื่นออนไลน์

ดอกเบี้ยเงินปันผลเงินคืนประกัน
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำน้อยกว่า 30,000 บาท ได้รับยกเว้น
ดอกเบี้ยอื่นเงินปันผล นำไปรวมคำนวณภาษี หรือเลือก Final TAX โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% (ดอกเบี้ย) 10% (เงินปันผล)
กำไรจากการขายหุ้น ได้รับยกเว้น(ขายในตลาดหลักทรัพย์)
เงินคืนประกันบำนาญ ได้รับยกเว้น

รายได้สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นำไปรวมคำนวณภาษี
เงินบำนาญข้าราชการ นำไปรวมคำรวณภาษี
บำเหน็จ/บำนาญชราภาพ ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
กองทุนประกันสังคม ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
บำเหน็จดำรงชีพ ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข

สิทธิผู้สูงอายุ
อายุ60ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท บุตรนำไปใช้สิทธิอุปการะบิดา มารดาได้
อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้จำนวน 190,000 บาทอบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 261
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์