คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโทเคอร์เรนซโทเคนดิจิทัล

คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโทเคอร์เรนซโทเคนดิจิทัล

Click Download รายละเอียด คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโทเคอร์เรนซโทเคนดิจิทัล ได้ที่รูปภาพการประกอบธุรกิจและการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการท าธุรกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายและ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การทำความเข้าใจรูปแบบทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการทำให้เกิดการสื่อสารที่ตรงกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ กรมสรรพากรจึงได้ยึดแนวทาง “ทำให้ชัด ผ่อนปรนมองอนาคต” คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ชัด โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุม

1. การจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน โดยระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมก าไร/รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นใดจากคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
2. การค านวณต้นทุนใช้วิธีมาตรฐานการบัญชีรับรอง โดยสามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) โดยสามารถเปลี่ยนวิธีค านวณในปีถัดไปได้
3. การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มาเพื่อให้ ผู้เสียภาษีเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 เท่านั้น คู่มือนี้จึงมิได้ครอบคลุมประเด็นภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

ขอบคุณบทความจาก ::www.rd.go.th
 564
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์