อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการใช้บ่อย

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการใช้บ่อย

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการใช้บ่อย 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร 

ขอบคุณบทความจาก :: www.rd.go.th

 1064
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์